ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden – Mike van Duijn Personal Training

Mike van Duijn Personal Training (“Mike van Duijn PT”) is de handelsnaam van Mike van Duijn, Personal Trainer, statutair gevestigd Elemastraat 55, 2151 AJ Nieuw Vennep. Mike van Duijn Personal Training is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57628432. Btw-identificatienummer NL210176763B01

Mocht u vragen hebben over deze voorwaarden, dan kunt u contact opnemen via info@mikevanduijn.nl

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.

Artikel 1: De overeenkomst

U hebt een Overeenkomst afgesloten met Mike van Duijn Personal Training. De aard van deze overeenkomst is dat u door Mike van Duijn Personal Training wordt bijgestaan voor het geven van trainingsadviezen, het samenstellen van uw trainingsprogramma en het begeleiden van dit programma. Op de Overeenkomst zijn de Algemene voorwaarden van Mike van Duijn Personal Training van toepassing. De afgesloten Sessie overeenkomst is niet overdraagbaar of toewijsbaar aan anderen.

Artikel 2 – Toepassing Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen Mike van Duijn PT en u (de “Opdrachtgever”). Ieder gebruik van de diensten van Mike van Duijn PT geschiedt voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zelf voor het gebruik van welke voorziening dan ook deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is.

Wij zullen deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. De algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar op www.mikevanduijn.nl.

Artikel 3 – Totstandkoming opdracht

De opdracht komt tot stand wanneer Opdrachtgever laat blijken met de opdracht in te stemmen.

Artikel 4 – Offertes en aanbiedingen

Alle door Mike van Duijn PT gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige opdrachten).

Als de Opdrachtgever aan Mike van Duijn PT gegevens verstrekt, mag Mike van Duijn PT ervan uitgaan dat deze kloppen en zal hij zijn offerte hierop baseren.

Artikel 5 –  Bedenktijd

Gedurende een bedenktijd van twee weken na het aangaan van de Overeenkomst, heeft u de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te herroepen. Het recht op herroeping eindigt op het moment dat u gebruik hebt gemaakt van diensten van Mike van Duijn Personal Training.

Artikel 6 – Intakeprocedure

Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient er, alvorens men deelneemt aan een van de activiteiten, een intakegesprek te hebben plaatsgevonden. Het anamneseformulier/contract dient volledig ingevuld en ondertekend aan Mike van Duijn PT te worden afgegeven. Pas na ontvangst van desbetreffend formulier zal er begonnen worden met de trainingssessies. Veranderingen betreffende de persoonsgegevens dienen per omgaande aan Mike van Duijn PT te worden doorgegeven.

Artikel 7 – Prijs

Mike van Duijn PT mag de prijs voor de dienstverlening tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.

Als Mike van Duijn PT genoodzaakt is om de prijs te verhogen door de omstandigheden genoemd in het vorige artikel, dan heeft de Opdrachtgever het recht de opdracht te annuleren. Reeds gemaakte kosten of uren worden in rekening gebracht. Opdrachtgever heeft in dergelijke gevallen geen recht op compensatie of schadevergoeding. De prijs voor de afgenomen dienst wordt vooraf overeengekomen.

 Eventuele prijsverhogingen worden door Mike van Duijn Personal Training 4 weken voorafgaand aan deze verhoging bekend gemaakt.

Indien een prijsverhoging plaatsvindt dan heeft u het recht om de Overeenkomst binnen 2 weken na de bekendmaking te ontbinden.

De mogelijkheid tot ontbinding is niet van toepassing op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals BTW.

De prijs is exclusief eventuele onkosten van Mike van Duijn PT en exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.

Artikel 8 – Betaling en incassokosten

Opdrachtgever moet altijd binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. Mike van Duijn PT zal maandelijks factureren.

Als Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

De volledige vordering van Mike van Duijn PT op Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar als:

Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt;

Opdrachtgever failliet is verklaard of in surseance van betaling verkeert;

Opdrachtgever (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt;

Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

Als opdrachtgever niet op tijd betaalt, is hij per direct in verzuim. Hij is dan alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Mike van Duijn PT. Bij een factuurbedrag tot €267 zullen deze kosten €40 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:

15% over de eerste €2500;

10% over het deel dat daarna overblijft, tot €5000;

5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €10.000;

1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €200.000;

0,5% over het overige deel.

Artikel 9 – Contractsduur

Mike van Duijn PT en Opdrachtgever gaan de opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen anders overeenkomen.

De overeenkomst kan op elk moment zonder opzegtermijn door beide partijen worden beëindigd.

Artikel 10 – Uitvoering opdracht

Mike van Duijn PT zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Opdrachtgever zorgt dat hij tijdig alle informatie of materialen aan Mike van Duijn PT verstrekt, die noodzakelijk zijn voor Mike van Duijn PT om de opdracht uit te voeren.

Als Opdrachtgever de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag Mike van Duijn PT de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. Mike van Duijn PT is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Mike van Duijn PT is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

Artikel 11 – Wijziging opdracht

Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.

Mike van Duijn PT kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. Mike van Duijn PT zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgave doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn. BW 6 art 236 sub i; wettelijk niet toegestaan prijs binnen 3 maanden na sluiten overeenkomst te verhogen tenzij opdrachtgever de mogelijkheid krijgt de overeenkomst te ontbinden. Indien er echter binnen 3 maanden na het aangaan van de opdracht een prijswijziging plaatsvindt, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.

Mike van Duijn PT mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van Opdrachtgever weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.

Artikel 12 – Opschorting, ontbinding

Mike van Duijn PT mag de opdracht opschorten als hij door omstandigheden (die buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen niet kan nakomen.

Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.

Mike van Duijn PT mag nakoming van de opdracht opschorten of ontbinden als Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Opdrachtgever moet Mike van Duijn PT dan schadeloos stellen.

Artikel 13 – Tussentijdse opzegging

Als Mike van Duijn PT de opdracht tussentijds opzegt, zal Mike van Duijn PT zorgen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging toerekenbaar is aan Opdrachtgever. Als de overdracht van de werkzaamheden voor Mike van Duijn PT extra kosten meebrengt, komen de kosten voor rekening van Opdrachtgever.

Mike van Duijn PT mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen:

Opdrachtgever overschrijdt een betalingstermijn;

Opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling;

Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;

Opdrachtgever (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt;

Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.

Artikel 14 – Overmacht

Mike van Duijn PT hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen.

Mike van Duijn PT kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Als deze periode langer duurt dan een maand dan mogen allebei de partijen de opdracht ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.

Als Mike van Duijn PT zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag Mike van Duijn PT het nagekomen deel factureren.

Artikel 15 – Af/Ziekmelding

Personal Training-sessies en deelname aan sessies die onderdeel zijn van een programma, kunnen tot uiterlijk 24 uur van te voren worden geannuleerd. Annuleringen worden door u persoonlijk gemeld bij Mike van Duijn Personal Training. Voor gemiste afspraken ontvangt u geen terugbetaling. Het is uw verantwoordelijkheid om uw Personal Training-sessies bij te wonen zoals ze zijn gepland.

Personal Training-sessies beginnen en eindigen op het geplande tijdstip. Indien de sessie buiten de schuld van Mike van Duijn Personal Training om later start dan gepland, is dat geen reden om de duur van de sessie uit te breiden buiten de geplande tijd.

Artikel 16 – Klachten

Opdrachtgever moet eventuele klachten schriftelijk en binnen een maand melden.

Als Opdrachtgever een klacht op tijd indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.

Als Opdrachtgever een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal Mike van Duijn PT de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door Opdrachtgever vervangen, herstellen of vergoeden.

Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van Mike van Duijn PT die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 17 – Aansprakelijkheid

Voor elke door Mike van Duijn PT aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. Mike van Duijn PT kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Mike van Duijn PT is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten. Mike van Duijn PT is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade of letsel lijdt en deze schade of letsel te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. 

Mike van Duijn PT is niet aansprakelijk voor schade of letsel die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

De aansprakelijkheid van Mike van Duijn PT is beperkt tot de factuurwaarde met een maximum van EUR 500,00.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade of letsel te wijten is aan opzet of grove schuld van Mike van Duijn PT.

Artikel 18 – Verjaringstermijn

De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Mike van Duijn PT is één jaar.

Artikel 19 – Vrijwaring

Opdrachtgever vrijwaart Mike van Duijn PT voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan Mike van Duijn PT toerekenbaar is.

Als derden Mike van Duijn PT aanspreken, zal Opdrachtgever hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

Als Opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag Mike van Duijn PT zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor Mike van Duijn PT, komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 20 – Intellectuele eigendom

Mike van Duijn PT behoudt alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen  zijn aangebracht.

Opdrachtgever mag de in het vorige lid genoemde zaken niet kopiëren (als dit niet voor intern gebruik is bij Opdrachtgever), aan derden tonen of ter beschikking stellen voor een ander doel anders dan waarvoor ze door Mike van Duijn PT verstrekt zijn.

Artikel 21 – Geheimhouding

Mike van Duijn PT is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de Opdrachtgever. De persoonlijke gegevens van de Opdrachtgever zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Mike van Duijn PT gebruikt. Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal Mike van Duijn PT derhalve alle informatie van Opdrachtgever geheimhouden tegenover derden.

Mike van Duijn PT zal de informatie die door Opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als Mike van Duijn PT optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn. 

Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Mike van Duijn PT niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.

Artikel 22: Verplichtingen van de klant

U dient elke (tussentijdse) medische contra-indicatie voor lichamelijke inspanning te melden bij Mike van Duijn Personal Training. Mike van Duijn Personal Training verklaart uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan, en zal hieromtrent geen enkele mededeling aan derden doen.

U dient niet onder invloed van drugs, drank, medicijnen of als doping gekwalificeerde middelen te zijn tijdens de Personal Training-sessies.

U dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch aan Mike van Duijn Personal Training door te geven.

Artikel 23 – Nietigheid

Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 24 – Strijdige clausule

In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Artikel 25 – Toepasselijk recht

Nederlands recht.

Artikel 26 – Bevoegde rechter

Rechtbank Amsterdam.

Bij andere vragen of opmerkingen over onze privacy policy kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

 

Contact

Mike van Duijn PT
info@mikevanduijn.nl

 

× Chat hier